Gebruiksvoorwaarden en disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. U dient deze belangrijke informatie aandachtig te lezen vooraleer u de website verder gebruikt.

 1. Algemeen
 • U bezoekt een website (webshop) van Versmarkt Delvan BV (hierna “Versmarkt Delva”), een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Vaartstraat 51, 8630 Veurne, met ondernemingsnummer 0844.479.921.
 • Deze voorwaarden zijn exclusief van toepassing op de website beschikbaar op https://webshop.delva.info en op uw toegang en/of gebruik ervan.

Deze website kan hyperlinks naar andere websites, applicaties of webpagina’s van derden bevatten of daar op enigerlei wijze naar verwijzen. Versmarkt Delva heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites, applicaties of webpagina’s en is in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan en levert in dit verband geen enkele garantie. Het plaatsen van links in of op deze website door Versmarkt Delva houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites, applicaties of webpagina’s. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de inhoud of het gebruik van deze websites, applicaties of webpagina’s en dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid van andere dienstverleners waarvan u op of via deze website gebruik zou kunnen maken.

 • Door deze website te bezoeken/gebruiken geeft u aan in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden. Voor zover u een geregistreerde gebruiker van deze website bent en/of u producten aankoopt via deze website, hebben de bepalingen van de algemene voorwaarden van Versmarkt Delva, waardoor u gebonden bent, voorrang in geval van tegenstrijdigheid met huidige gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd de toepassing van onze algemene voorwaarden en onze privacy policy.
 • Versmarkt Delva behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op uw toegang tot en/of gebruik van deze website na dergelijke wijziging(en). Blijvend gebruik van de website zal worden beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde of nieuwe voorwaarden.
 1. Gebruik van de website
 • U bevestigt en verklaart deze website te gebruiken als een goede huisvader en aanvaardt dat u verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor elk gebruik ervan (bv. het verrichten van een transactie en/of plaatsen van een bestelling op de website) door uzelf en door degene die uw logingegevens gebruiken.
 • U bent ertoe gehouden de website enkel te gebruiken voor legitieme doeleinden. De informatie die u eventueel zelf plaatst op de website moet volledig, correct, concreet en redelijkerwijs relevant zijn, mag geen virussen bevatten of andere malware die technische fouten of niet toegestane interventies doen ontstaan op de website/webapplicatie of op enigerlei wijze schadelijk zijn voor het systeem van Versmarkt Delva en/of voor (persoons)gegevens van u of andere gebruikers van de website, mag niet in strijd zijn met de geldende (Belgische en Europese) wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna: “GDPR”) en Boek VI Wetboek Economisch Recht en mag geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten. U dient Versmarkt Delva in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren tegen elke vordering in dit verband.
 • U dient over een degelijke en stabiele internetverbinding en performante hardware en software te beschikken die geschikt is voor (de diensten van) de website. U dient tevens over een voldoende adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op uw systemen te beschikken.
 • Voor het geval de systemen van Versmarkt Delva, van haar aangestelden, onderaannemers, externe leveranciers of dienstverleners en/of van andere gebruikers of websitebezoekers schade zou lijden door uitwisseling van computervirussen of andere schadelijke bestanden, bent enkel u integraal en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien van Versmarkt Delva en zal u Versmarkt Delva integraal, onbeperkt, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten vrijwaren tegen elke vordering van derden (met inbegrip van aangestelden, onderaannemers, externe leveranciers of dienstverleners en gebruikers van Versmarkt Delva) die hierdoor schade zouden lijden.
 • Versmarkt Delva heeft het recht om eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling u de toegang tot de website (of een gedeelte ervan) te ontzeggen en/of de overeenkomst met u onmiddellijk te beëindigen, namelijk in geval u zich op enigerlei wijze niet houdt aan de huidige gebruiksvoorwaarden, de algemene voorwaarden, de privacy policy van Versmarkt Delva en/of de andere bepalingen van de overeenkomst met Versmarkt Delva. In voorkomend geval is Versmarkt Delva op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die u hierdoor zou lijden.
 1. Informatie en inhoud - beschikbaarheid
 • Versmarkt Delva tracht ervoor te zorgen dat alle informatie en inhoud op de website, in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van foto’s, videobestanden, teksten etc., juist, volledig en up-to-date is. Ondanks onze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor Versmarkt Delva geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.
 • Versmarkt Delva tracht ervoor te zorgen dat de website 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar is doch kan dit niet garanderen. Versmarkt Delva kan niet uitsluiten dat er storingen, onderbrekingen of technische fouten opduiken die de toegang tot de website beperken of verhinderen.
 • De informatie op de website is van algemene aard en indicatief, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan geenszins als een persoonlijk advies of contractuele (resultaats)verbintenis worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst met Versmarkt Delva. De informatie op de website is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op uw eigen risico en verantwoordelijkheid. U erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van Versmarkt Delva i.v.m. de werking, beveiliging en de inhoud van de website louter inspanningsverbintenissen zijn.
 • Versmarkt Delva behoudt zich het recht voor om de inhoud, informatie, voorstelling, toegankelijkheid en/of beschikbaarheid van eender welk onderdeel van deze website ten allen tijde te verwijderen, wijzigingen, verbeteren en/of actualiseren.
 1. Verwerking van persoonsgegevens

Versmarkt Delva draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens (met inbegrip van de GDPR). Op de verwerking van uw persoonsgegevens door Versmarkt Delva is onze privacy policy van toepassing.

 1. Intellectuele eigendom
 • Deze website, onderdelen ervan en alle informatie en/of inhoud op, verbonden aan en/of gegenereerd door de website, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, grafieken, formules, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, software, databanken, de vormgeving of enige andere creatie, inhoud of informatie op of gerelateerd aan de website, behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van Versmarkt Delva of haar licentiegevers.

Met andere woorden is het u te allen tijde (ook voor of na beëindiging van de overeenkomst met Versmarkt Delva) verboden de website (of onderdelen ervan), inclusief alle informatie verbonden aan of gegenereerd door de website en/of de inhoud ervan, op enigerlei wijze te reproduceren of mede te delen aan het publiek zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van Versmarkt Delva of haar licentiegevers.           

 • Niets in deze gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van of m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten van Versmarkt Delva of haar licentiegevers aan u.
 • U erkent en aanvaardt dat de informatie of inhoud op de website het voorwerp kan uitmaken van bescherming door (intellectuele eigendoms)rechten van derden. U verklaart deze rechten te zullen eerbieden en Versmarkt Delva integraal, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren voor eventuele door u gemaakte inbreuken op deze rechten.
 1. Aansprakelijkheid
 • Versmarkt Delva is op geen enkele wijze aansprakelijk voor:
 • de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de informatie op of gegenereerd door de website of door andere (externe) websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de website wordt verwezen;
 • enige beslissing genomen of handeling gesteld door u op basis van de inhoud of informatie op de website;
 • eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies (m.i.v. hackers), virussen etc. op de website;
 • (het functioneren en/of de beschikbaarheid van) software en/of applicaties van derden of de gevolgen ervan voor het gebruiken van de website;
 • indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, emotionele schade etc.);
 • een lichte fout anders dan opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout;
 • gevallen van overmacht.
 • Versmarkt Delva kan in geen geval hoofdelijk of in solidum met derden gehouden zijn enige schade te vergoeden.
 • In ieder geval is de aansprakelijkheid van Versmarkt Delva, zowel voor directe als indirecte schade, zelfs in geval van materiële schade, beperkt tot het laagste van volgende bedragen: (i) het bedrag aangerekend aan u als (gebeurlijke) geregistreerde gebruiker met het oog op het gebruik van de website, (ii) de vergoedingen die door Versmarkt Delva in het kader van de overeenkomst met u werden ontvangen voor of i.v.m. de verkoop van de producten en/of (iii) het bedrag waarvoor Versmarkt Delva verzekerd is bij haar BA-verzekeraar, met de maxima per schadegeval zoals bepaald in de BA-verzekeringspolissen van Versmarkt Delva.
 • U dient Versmarkt Delva integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten te vrijwaren voor elk verhaal van derden in verband met of op enigerlei wijze voortvloeiend uit uw bezoek en/of gebruik van deze website.
 1. Klachten

Klachten voortvloeiend uit het gebruik van deze website of de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden kunt u rapporteren aan Versmarkt Delva via e-mail: webshop@delva.info en/of via de gegevens vermeld in onze klachtenregeling.

 1. Toepasselijk recht
 • Deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.
 • Voor elk geschil dat zou kunnen ontstaan inzake (de interpretatie of toepassing van) deze gebruiksvoorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van deze website zijn enkel de rechtbanken van Veurne, afdeling(en) Veurne bevoegd.